Hvordan lærer vi at fungere sammen
som mennesker? Det bedste vi kan gøre er
at hjælpe andre med at vide at de er elsket, og istand til at elske.
Tryghed på de digitale platforme
 

"Ruster vi børn godt nok til at klare de udfordringer, de bliver stillet over for i vores moderne samfund? Giver vi dem en indre robusthed til at modstå det pres, de kommer ud for i en verden, hvor de ustandselig skal forholde sig til signaler fra nær og fjern og samtidig forventes at bevare fokus? Hjælper vi dem til at håndtere deres destruktive følelser, og styrker vi deres evne til selv at kunne finde en retning? Svaret hælder til et nej, men ikke fordi vi som forældre og professionelle på børneområdet overser problemerne. Indimellem er vi dem smerteligt bevidste! Vi er helt klar over, hvor vigtigt det er, at børn har et stort mål af selvstændighed og kan tage ansvar, men vi er tilbøjelige til at tro, at børns indre kompas mere eller mindre udvikles med alderen, så længe vi er kærlige nok og sørger for at børnene lærer nok i børnehaven eller skolen. Som om at dygtighed alene er nok til at give dem et godt liv og gøre dem robuste. Vi tror at viden i sig selv giver indhold til livet!"
 

- Per Schultz Jørgensen

Tidligere formand for Børnerådet, modtager af UNICEF-prisen, og nuværende professor i socialpsykologi ved Aarhus Universitet

Den psykiske mistrivsel stiger hos børn og unge

Antallet af børn og unge der får udskrevet antidepressiv medicin er siden 2008 steget med over 60%

60%

Børnetelefonen har mellem 2012 - 2018 oplevet en fordobling i antallet af samtaler om psykisk mistrivsel.

x2

Antallet af børn og unge der er patienter i psykiatrien er steget med 72% mellem 2008-2019

72%

5 - 10 % af Danmarks ungdom skønnes at være svært psykisk belastede.

5-10%

Antallet af børn og unge, der bliver diagnosticeret med angst eller depression, er tredoblet siden 2008.

x3

Antallet af kommunale indberetninger om bekymrende adfærd blandt børn og unge er  steget mellem 50 - 60 %.

50-60%

""Vores børn får det bedste udgangspunkt i livet, hvis vi hjælper dem med at styrke deres livsmod og tiltro til sig selv fra tidlig alder!""
 

- Per Schultz Jørgensen

Cand.psych, professor i socialpsykologi, og tidligere formand for Børnerådet

"I stedet for at vente på, at det bliver så alvorligt, at en behandling i psykiatrien er nødvendig, skal flere have hjælp tidligere. Alt for mange tumler alt for længe med deres problemer"
 

- Thorstein Theilgaard
Generalsekretær i landsforeningen Bedre Psykiatri

Hvad er psykisk mistrivsel - tallene og statistikkerne

Politikerne

 

Psykisk mistrivsel giver sig primært til kende ved psykiske og psykosomatiske symptomer, såsom dårligt selvværd, angst, ensomhed, isolation, skyldfølelse, selvskadende adfærd, stress, indre uro, hovedpine, søvnbesvær. eller det som man mere generelt kan kalde for lav livsduelighed. Psykisk mistrivsel er i sig selv ikke en diagnose, men en overordnet paraply der holder klasen af symptomer.

 

Psykisk mistrivsel

De professionelle børnearbejdere

Forældrene

Psykisk mistrivsel blandt danske børn og unge er et stort, og støt stigende, problem. Antallet af børn og unge der får udskrevet antidepressiv medicin, er steget med svimlende 60 pct. indenfor de sidste otte år. Antallet af børn og unge der får stillet diagnosen angst eller depression er mere end tredobbelt i samme periode. Antallet af børn og unge der er patienter i psykiatrien steg mellem 2009 og 2018 med over 72 pct., og er endnu ikke faldet. Danske børn og unge er generelt mindre lykkelige og har flere psykiske lidelser, end de ældre generationer. Det er en dramatisk udvikling som ifølge generalsekretær i landsforeningen Bedre Psykiatri Thorstein Theilgaard, bør være en påmindelse om, at der, når det kommer til børn og unge, er brug for at tænke nyt.

Hos Børns Vilkår har man på BørneTelefonen oplevet en stigning i antallet af samtaler om psykisk mistrivsel, fra at være på 5.305 samtaler i 2012, til 12.205 samtaler i 2018, En rapport fra 'Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd', konkluderer, at selvom det er svært præcist at afgrænse hvor mange unge der lever et liv i psykisk mistrivsel, så skønnes fem til ti procent af Danmarks ungdom at være svært psykisk belastede, mens en bredere gruppering har en mental sundhed der kan karakteriseres som jævn eller moderat.

Tallene er alarmerende, ikke mindst fordi den tilgængelige statistik udelukkende bygger på data fra andelen af børn og unge som aktivt har søgt hjælp og dermed bidrager til statestikken. Tallene repræsenterer altså hverken gråzone-tilfældende, eller de inaktive børn og unge som enten ikke kan, ikke tør, eller ikke vil bede om hjælp. Endvidere omfatter tallene ikke de børn som slet ikke er klar over at de lever i psykisk mistrivsel. Antallet af kommunale underretninger om børn og unge er også steget drastisk siden 2013. I nogle nordsjællandske kommuner er der tale om stigninger på op mod 50-60 pct. En forklaring herpå er en lovændring i 2013 der indskærpede forpligtelsen om at underrette de sociale myndigheder om børn og unge der giver grund til bekymring. Der er altså tale om inkluderingen af en enorm gruppe børn og unge der tidligere "gik under radaren", men altid har haft brug for hjælp.

Et stort udbud af danske hjælpeorganisationer, foreninger, kommunale tilbud- og bistandsordninger, hver med deres egne fokusområder, yder allerede en beundringsværdig indsats med at knække den ildevarslende kurve. Men kurven knækker ikke, og vi står overfor en udbredt forekomst af psykisk sårbarhed, og en varslende epidemi af børn og unge der vil vokse op og være plaget af psykisk mistrivsel. Der er brug for at tænke nyt.

Referencemateriale:

Trygheden og empatien forsvinder i en larmende verden

 

Men én ting er alt det som vi kan måle og udtrække data på, og analysere, noget andet er det vi kan observere. Tidligere Børne- og socialminister Mai Mercado nedsatte i januar 2018 et uafhængigt debatpanel som udarbejdede 13 perspektiver og 10 handlingsforslag til den moderne børneopdragelse. I denne rapport blev der blandt andet opfordret til en bedring af de nære fællesskaber, til en mere fikseret fokusering på vores børn og deres behov, til et større fokus på børnenes karakterdannelse, samt til et større engagement og tilstedeværelse på de digitale platforme som børnene er flittige brugere af. Det deltagende forældresegment ønskede derudover også en nemmere adgang til viden, materiale, og rådgivning om børneopdragelse.

Opdragelse er mere end blot videregivelsen af mål og værdier. Det er mere end blot løftede pegefingre om hvad der er rigtigt og forkert. Det er en proces hvorved man støtter den dybere psykologiske udviklingen af et menneskes personlighed. Opdragelse er et enormt ansvar som mange forældre ikke føler sig udrustet til, og et ansvar som mange først for sent, eller aldrig, indser at de ikke magter.

Opdragelsens natur har ændret sig over de seneste generationer. For skønt det er naturligvis proces at opdragelsen påvirkes af nye tider, nye ideer, og nye grundlag, og dermed gennemgår en - typisk - sund udvikling, så er der flere faktorer ved den moderne opdragelse som har afsporet den naturlige proces. Vores moderne  kommunikationsteknologier har revolutioneret hele vores samfundsstruktur, og har fjernet det nærvær og den distance hvorved vi tidligere integrerede med hinanden på. Dette skift i den sociale proces har ændret på måden vi spejler os i hinanden på. Overleveringen af dyder, etik, og erfaring - fra tidligere generationer - er i større grad blevet inkompatible med det moderne familieliv. Nutidens forældre henter nu i højere grad erfaring og rådgivning fra hinanden og fra den digitale verden, blandt andet gennem kurser, online fora, men også fra deres børns pædagogiske personale. Endvidere stiller mange forældre også højere krav til det pædagogiske personales engagement i børnenes opdragelse, både i dag- og fritidsordninger, samt i uddannelsesinstitutioner.

Udenfor hjemmets vægge lurer et larmende og tempofyldt samfund der konstant introducerer øget kompleksitet i alle aspekter af børnefamiliernes dagligdag, og som mange endvidere føler driver rovdrift på den moderne families hverdagsoverskud. Et samfund der er designet til  nådesløst at skille fårene fra bukkene. Fokus lægges i højere grad på individets præstationer, fremfor individets person, og giver anerkendelse til færre end til flere. Børn og unge plasker rundt i et ubønhørligt hav af forventninger til talent, præstationer, og resultater, i et samfund der ønsker at gøre alle til praktiske skabeloner. Dette samfund trives også i alskens digitale afskygninger, og sniger sig nemt indenfor hjemmets vægge.

Konkurrencen på arbejdsmarkedet øger konstant samfundets krav og succeskriterier, og de kommercielle markeder fylder sine forbrugere, i sær børn og unge, med misvisende værdier, og vrangforestillinger om det perfekte og det lykkelige liv.

Underholdning er blevet en livsstil som tilskynder til jagten på penge, magt, succes, og urealistiske skøn- og sundhedsidealer. Mange mennesker er fanget i kaotiske spiraler af absurd afhængighed på disse designede idealer. Det perfekte er det nye normale, og vi er blevet vant til udviklingen. Tendensen til at designe sit liv på de sociale medier, gør det endvidere betydeligt sværere både at erkende og spotte den psykiske mistrivsel, og tage affære.

Børn og unge bør ikke leve et liv hvor hverdagen er et konstant pres for at præstere noget ekstraordinært, eller sensationelt, for at have en værdi. Ingen børn bør mærke følelsen af at skulle gøre sig fortjent til at blive elsket og være noget unikt. De tilknytninger vores børn har i et moderne larmende samfund, er afgørende for hvordan de klarer sig som voksne.

 

Psykisk mistrivsel hos børn og unge er i bred udstrækning et resultat af utilstrækkelig hjælp og støtte fra de voksne omsorgsgivere, på trods af solide indsatser efter bedste evne. Men de mange tilgængelige hjælpeorganisationer, foreninger, og tilbud, er i hovedtræk passive aktører indtil børnene  selv vælger at efterspørger dem.

 

Hvorfor knækker kurven ikke?

 

Hvad nu hvis vejen til at knække kurven, er en holistisk tilgang, der betragter det enkelte barn som en helhed der er mere end blot summen af sine dele? Hvad nu hvis man gjorde alvor af Thorstein Theilgaards tanker om at tænke nyt, og introducerede et helt nyt slags initiativ der kan kommunikere tryghed, ro, og støtte, direkte til det enkelte barn, på alle tider af døgnet, både før og efter at barnet føler at det har brug for hjælp og støtte? Hvad nu hvis man skabte det positive fællesskab, som tidligere Børne- og socialminister Mai Mercado ønskede. Hvad nu hvis vejen frem er en aktiv aktør, der ikke venter på at vores børn og unge bliver en del af en statistik  før vi kan hjælpe dem? Hvad nu hvis nogen indså at vi voksne ikke er tilstrækkelig til stede på de digitale platforme hvorfra børn og unge hver eneste dag henter inspiration til deres liv? Hvad nu hvis nogen skabte et trygt sted på de digitale platforme, og sørgede for ALTID at være tilstede i lommen på hvert eneste barn i Danmark? Hvad hvis man skabte et sted hvor respekt for sund følelsesmæssig, social og intellektuel udvikling trives, og hvor godhed gøres attraktivt, uden påvirkning fra religioner, ideologier, eller andre indgangsvinkler andet end den simple venlighed og mindet om hvordan det var at være et barn?

Hvad hvis man skabte en platform der aktivt støtter børnene med at vokse og blive kompetente, empatiske, robuste, og omsorgsfulde mennesker.?

Alt dette er hvad foreningen FamilieKommunikation ønsker at gøre med 'Nabolaget'.

Foreningen FamilieKommunikation

Foreningen FamilieKommunikation er en ny non-profit foreningen, dedikeret til børn, deres familier, samt alle de omsorgsgivende instanser og personer der støtter dem. Respekt for sund følelsesmæssig, social og intellektuel udvikling er kernen i det vi gør, og vi opfordrer til åben og ærlig kommunikation. Foreningen er ejer og ansvarshavende for produktionen og driften af 'Nabolaget, samt for produktionen af fysiske materialer, såsom bøger, pjecer, artikler til alle medier. Foreningen har en hjemmeside under opbygning, og har hovedsæde i Storkøbenhavn, hvorfra 'Nabolaget' har sine produktionslokaler.

 

er ...

Tryghed på de digitale platforme

Tryg platform

Nabolaget er et videoproduceret børne- og ungdomsprogram som skal udfylde et tomrum på de digitale platforme, der i dag er blandt de primære kommunikationsveje til børn og unge (Youtube og Facebook).

Positivt fællesskab

I Nabolaget kommunikerer vi direkte med kameraet, og dermed med den enkelte seer. Alle er velkommende, alle bliver taget godt imod, og alle vil få at mærke at de er noget helt specielt og et meget unikt og vigtigt menneske.

Robust karakterdannelse

Nabolaget søger at forebygge psykisk mistrivsel ved at styrke karakterdannelse hos især udsatte børn og unge, og hjælper dem med at blive kompetente og empatiske voksne, der kan håndtere deres negative følelser, uden at være destruktive.

Sunde værdier

Nabolaget promoverer godt selvværd, selvkontrol, sund fantasi, kreativitet, nysgerrighed, anerkendelse, mangfoldighed, samarbejde, tålmodighed, og vedholdenhed.

Forundring og nysgerrighed

I Nabolaget er vi nysgerrige og videnbegærlige. Vi bruger meget tid på at fordybe os og stille spørgsmål. Hvorfor er himlen blå? Hvordan laver man farvekridt? Findes julemanden? Det er en dejlig fornemmelse at få ærlige svar på sin nysgerrighed.

Nedbryder fordomme

Der findes mange nabolag i verdenen. I vores Nabolag får vi tit besøg fra andre nabolag, i hvis selskab vi især vil sætte fokus på inspiration af hinanden, og på at nedrive fordomme og destruktive tanker om hinanden.

Rigtige mennesker

Værterne og gæsterne i Nabolaget er alle rigtige mennesker. Her er ingen karakterer. En af de største gaver man kan give andre er nemlig sit eget ærlige Jeg.

Svære og vigtige emner

I Nabolaget taler vi ærligt om livet og om følelser, og vi er ikke bange om de svære emner som børn har mange tanker om, såsom døden, skilsmisser, uvenskab, tragedier, og andre smertefulde situationer.

Musik, sjov, og leg

Hvert eneste program af Nabolaget behandler et emne, glade såvel som triste emner, gennem et sammenspil af samspil af ord, bevægelse, og lyd.

 

Nabolaget er en direkte kommunikationskanal til den danske ungdom, og en tryg base der kan ligge i lommen og altid besøges, når den larmende hverdag, hvor alle tænkelige menneskelige udfordringer og dilemmaer tages op, og hvor godhed gøres attraktiv. Nabolaget er målrettet både børn, og forældre og omsorgsgivende personer i alle alder. Nabolaget producerer indhold der styrker karakterdannelse og familie kommunikation, og som giver værktøjerne til både børn og deres forældre til hvordan vi kommunikere bedre sammen, og kan tale om, og håndtere, vores mange komplicerede følelser. Men primært er det et inkluderede trygt sted.

Nabolaget er en idyllisk kulisse hvorfra flere værter skaber en ny slags fjernsynsoplevelse i trygge omgivelser, hvor alle er velkommende, og bydes indenfor. Nabolaget vil altid være  være der for dig, lige meget hvem du er og hvor du er. Nabolaget ligger klar i alle børnenes lommer, både til de der aktivt søger hjælp, og alle de som sidder inaktiv i mørket, fordi de ikke kan eller tør at bryde ud af deres mistrivsel og miljø. Nabolaget er lige ved hånden når børnene har brug for ikke at være alene med deres tanker. Vi er der når børnene har brug for at vide at nogen tænker på dem, og når de vil tale og høre om alt det svære som vi alle føler. Al kommunikation mellem Nabolagets værter og den enkelte seer, har en underbyggende pointe, der variere fra stort til småt, samt en sund værdiskabende tryghed. I Nabolaget er der fokus på den fundamentale og nærværende kommunikation der skal promovere og styrke det gode selvværd, selvkontrol, fantasi, kreativitet, nysgerrighed, anerkendelsen af mangfoldighed, samarbejde, tålmodighed, og vedholdenhed, alle kerneværdier der er med til at udvikle vores personligheder, styrke vores karakterdannelse, og hjælpe børnene med at blive kompetente, empatiske, og omsorgsfulde mennesker.

 

Tidligt produktionsdesign over Nabolaget

 

 

Værtens hus:

Hvor dagen i Nabolaget altid begynder. Herfra præsenteres dagens emne, og de indledende tanker og ideer herom. Nabolagets vært er god til at sætte ord på tanker og følelser, og drager i hvert program ud for at besøge sine venner i skoven, og snakke med dem om sine tanker.

 

Postkassen:

Der er en gammel rød postkasse i Nabolaget som værten ofte bruger til at sende breve rundt. Han modtager også tit breve fra sine naboer rundt om i verden. Tit accepterer de en invitation og besøger ham Nabolaget, og andre gange inviterer de værten på besøg. På den måde kommer vi også ud i virkeligheden og møder rigtige mennesker som viser os deres hverdag, deres arbejde, og deres interesser.

 

Teateret i skoven:

Hvor værtens tanker og ideer omsættes til en visuel og levende oplevelse. Nabolagets to skovfogeder passer godt på skoven, og de elsker at lave teater. Og siden de er venner med skovens mange dyr, står de altid parat til at hjælpe med at opføre dagens emne , med hjælp fra dyrene, og gøre det til en sjov og eventyrlig oplevelse.

 

Slottet på bakketoppen:

Stedet hvor vi tager hen for at konfrontere vores frygt ogusikkerhed. slottet er en dør ind til børnenes fantasier om uhygge og mørke. men det uhyggelige er sjældent såslemt når man Først åbner døren.  

 

Mindetræet:

Når vi taler om triste emner, såsom døden, sorg, og savn, vil mindetræet være et sted hvor vi går helt og lindre smerten sammen. Gæster og seere bliver opfordret til at hænge et minde op på træet. Det kan være et fotografi, en tegning, eller noget helt andet, om et helt specielt menneske eller kæledyr som er gået bort. På den måde vil mindet være en del af Nabolaget, og så længe et minde lever, så lever personen eller kæledyret stadig videre.

 

Spillemandens hus:

Hvor Nabolaget musik bliver skabt. Spillemanden elsker musik, og han er altid parat til at sætte musik til vores følelser, og til dagens emne.

​Børn og unge skal have et sted hvorfra de kan finde inspirationen til at slå bremserne i, og have lov til at forstå og fordybe sig i sig selv, og i andre. De har brug for et sted hvor de kan se at vi alle kæmper med de samme komplicerede følelser, og at vi prøver at skjule det der er mest universelt blandt os: vores nederlag og bekymringer. Børn og unge har brug for et sted hvorfra de kan lade sig inspirere af kommunikative metoder der kan bremse den nuværende fordomskultur, og den eskalerende bølle- og mobbeadfærd, som især spreder sig via sociale medier, og som både skaber psykisk mistrivsel, og en manglende evne til at mærke hinanden som medmennesker.

I ’Nabolaget’ taler vi ærligt og åbent om livet og om de mange komplicerede følelser og bekymringer som vi alle går rundt

med, og vi gør det uden at være sarkastiske, grænsesøgende, og vi gør det uden den moderne misforståelse om det energiske tempo, og vi gør det ved at være blide, venlige, oprigtig, og betryggende, og tale med en rolig og ærlig stemme til børnene. Nabolaget giver ikke svar på hverdagens dybe dilemmaer, og det tilbyder heller ikke en flugt fra dem. Men det tilbyder en filosofi, en tilgang, der kan gøre det muligt for børn og unge til bedre at klare sig gennem livets kamp. Det tilbyder en ide om at bremse ned ... ned, til et roligere sted hvorfra man skal arbejde. Det tilbyder tanken om enkelhed; at reducere tingene til deres mest konstruktive og mest elementære. Til en base, hvorfra man kan opbygge forståelse. Nabolaget opfordrer os til at værdsætte alle vores globale borgere "præcis som de er", uanset deres hudfarve eller religiøse tilhørsforhold.

1.

Online platform hvorfra

Nabolaget kan streames.

Hovedprogrammet Nabolaget

Målgruppe: 3 - 9 årige

Hovedprogrammet 'Nabolaget' er bevidst langsomt for at give børnene tid til at forstå og reflektere over, hvad de ser og hører. Dette program konstrueres også til at give input og reflektionsværdi til forældre og omsorgsgivere.

2.

Programmet til den øvre aldersgruppe har et hurtigere tempo, og behandler de samme emner som hovedprogrammet men inkluderer de alderssvarende følelser og reflektioner. Dette program er primært designet til at kunne benyttes til pædagogisk dialog og diskussion i f.eks. undervisningstimer. De 10 - 17 årige kan også få gavn af at se hovedprogrammet.

3.

Sub-programmet af Nabolaget

Målgruppe: 10 - 17 årige

Den interaktive del af Nabolaget, hvor vi svarer på spørgsmål og gennemgår modtagne breve. I Nabolaget opfordrer vi til at benytte postvæsenet og sende håndskrevne breve til os. Vi besøger altid Mindetræet (og vores vennetræ), hænger ting op, og snakke om de ting, minder, sorg, og bekymring som folk deler med os. På sin vis er denne del af Nabolaget essentiel nødvendig, da det er her vi virkelig kommunikere helt konkret med seerne.

4.

Integrerende brevkasse i Nabolaget

Målgruppe: Alle aldre

​Nabolagets interaktive tiltag

Kampagner og arrangementer

5.

​Nabolagets fysiske materialer

Bogudgivelser, skolemateriale, pjecer, og oplysning.

6.

Nabolagets struktur og anvendelighed

Nabolaget er sammensat af en flerdelt struktur: (1) en overordnet online platform med med lettilgængeligt indhold og navigering. (2) En videoproduceret programserie til online streaming ved navn 'Nabolaget' for de mindre aldersgrupper (3) Kortere episoder af 'Nabolaget' til de større aldersgrupper, der gøres tilgængelige som pædagogiske værktøjer til f.eks. folkeskolens klasselærere, der vil få muligheden for at tage et behandlet emne, såsom 'mobning' eller 'venskab', og kan afspille en episode for sin klasse for at skabe debat. (4) Prodktionen af fysiske materialer, såsom bøger og skolemateriale der behandler emerne fra serien, samt pljecer, informationsflyers, m.fl..

 

Hvad taler vi om i Nabolaget?

Førstegangsoplevelser
Svære udfordringer
Hverdagsudfordringer

Livet er konstant fuld af nye oplevelser for os alle. Vi kender alle til utrygheden man kan føle ved førstegangsoplevelser, eller usikkerheden ved særlig svære udfordringer. Selv helt almindelige hverdagsudfordringer kan være svære at håndtere for mange. For små børn kan disse mange forskellige oplevelser være særligt overvældende. Nogle oplevelser kan være spændende, mens andre kan være meget skræmmende, og det kan være svært for forældre at vide hvor meget deres børn kan håndtere, eller hvor meget hjælp de har brug for. Den hjælp vi giver vores børn kan påvirke deres evne og måden hvorpå de nærmer sig og håndtere nye udfordringer og situationer gennem hele deres liv. I Nabolaget taler vi derfor om mange forskellige emner. Det kan være alt fra de svære hverdagsudfordringer som mobning og selvværd, til de små gode fornemmelser man føler ved at gøre noget godt, eller når andre er rar overfor en, til tungere samtaler om hårde emner såsom forældres skilsmisse eller håndteringen af sine følelser når man oplever døden tæt på. Nabolaget handler om følelser, men er aldrig prædikende eller instruerende.

 

Værter og beboere i Nabolaget

Søren Hauch-Fausbøll
Skuespiller og komiker

Værterne i Nabolaget tæller blandt andet skuespiller og komiker Søren Hauch-Fausbøll, som gennem mere end 30 år har været en af Danmarks absolut mest dedikerede personligheder når det kommer til børn og unge. Alle danske børn har nydt Sørens præstationer i rollen som Bamse fra Bamse og Kylling, og som drillenissen i Bamses Julerejse. Voksne kender ham blandt andet fra klassiske perler som 'Så hatten passer' og 'Familien Andersens Julehemmelighed'. Sørens passion for at hjælpe og støtte børn og unge kommer også til udtryk via hans virke som dansk hospitalsklovn. Mens du læser dette spreder Søren glæde og latter blandt indlagte børn og unge på landets hospitaler.  I Nabolaget passer Søren godt på skoven og dens mange dyr, og fra sit hjemmebygget teater i hjertet af skoven, elsker han at sætte bevægelse og oplevelser til tanker og ord som Nabolagets vært har gjort sig om det aktuelle emne der behandles.

​​Anne Bøgen og Søren er de bedste venner. Hun er altid fuld af energi, og elsker at hjælpe Søren med at passe på skoven og dens mange dyr. Når skovens dyr har problemer eller kvaler som de har brug for hjælp til, er det oftest Anne som de søger hjælp hos. Hun ved nemlig, hvor vigtigt det er at tale om ting når nogen er ked af det, da det hjælper os med at forstå deres følelser - og vores egne. Anne elsker også at lave teater sammen med Søren og Nabolagets øvrige beboere. Anne er et utroligt godhjertet og empatisk menneske, og en omsorgsfuld ven, der uden tvivl vil være en favorit blandt mange.

Anne Bøgen
Youtuber og kreativ nabo

Musiker, komponist, og skuespiller Hans Dal er Nabolagets spillemand der bor i udkanten af skoven. Hans elsker at komponere musik om alskens emner, og hjælper altid med glæde med at sætte musik og sang til vores mange ord og følelser. Hans Dal er et fantastisk musikalsk og kreativt menneske. Mange vil huske ham som Nissebandens leder A38, og for hans utrolig smukke musik til selvsamme julekalendere. Hans' sangstemme er fuld af ro og betryggende visdom, og hans tilstedeværelse er en helt unik tryghed for hele Nabolaget. Hans passer i sær godt på Nabolagets mindetræ. Denne kulisse finder vi ham ofte i, hvor han søger svar på mange af de sværeste og tungeste spørgsmål om livet. Spørgsmål som både børn og voksne har svært ved at finde svar på, men som Hans hjælper med at kunne håndtere, gennem sin musik.

Hans Dal
Musiker, komponist, og skuespiller

Musiker, komponist, og skuespiller Hans Dal er Nabolagets spillemand der bor i udkanten af skoven. Hans elsker at komponere musik om alskens emner, og hjælper altid med glæde med at sætte musik og sang til vores mange ord og følelser. Hans Dal er et fantastisk musikalsk og kreativt menneske. Mange vil huske ham som Nissebandens leder A38, og for hans utrolig smukke musik til selvsamme julekalendere. Hans' sangstemme er fuld af ro og betryggende visdom, og hans tilstedeværelse er en helt unik tryghed for hele Nabolaget. Hans passer i sær godt på Nabolagets mindetræ. Denne kulisse finder vi ham ofte i, hvor han søger svar på mange af de sværeste og tungeste spørgsmål om livet. Spørgsmål som både børn og voksne har svært ved at finde svar på, men som Hans hjælper med at kunne håndtere, gennem sin musik.

Jesper W. Lindberg
Skaber, vært, og kreativ nabo

Programmets opbygning

(A) Ved hver eneste programstart ankommer værten til sit lille hus i Nabolaget. Værten bor ved grænsen mellem skoven og de svajende kortmarker hvorfra man kan se ud over markerne og bjergtoppene. Bagved værtens lille hus rejser den grønne skov sig altid majestætisk mens fuglene synger, og skovens mange dyr titter nysgerrigt frem fra buske og træer. Værten er den der altid byder seerne velkommen, og inviterer dem til at bruge lidt tid sammen med ham i Nabolaget. Værten både taler til, og kigger direkte ind i, kameraet for at skabe et nærvær med dem der ser på.  Nogle gange er det blot en helt normal dag, hvor værten tømmer sin postkasse og opdager at der er en invitation fra en ven om at komme og besøge denne, eller måske venter værten ankomsten af en særlig gæst.

 

(B) Værten altid en masse tanker og gode ideer med sig. Måske kommer værten denne dag lige fra at have besøgt nogle venner, og det har sat tankerne i gang om hvordan venskaber har både gode og knap så gode perioder. Det kan nemlig være svært at have venner, for ens venner kan faktisk gøre én rigtig ked af det. Hvorfor er det egentligt at dem som man holder mest af, oftest er dem der kan gøre én allermest ked af det? Venner er da nogen som man altid er glade med!? Når værten først har talt lidt om hvorfor disse tanker er kommet ham på sinde, vil værten flette følelserne om venner sammen til en lille historie om venner. Værten er nemlig forfatter, og prøver derfor altid at sætte ord på ting. Herefter besøger værten altid sine venner ude i skoven for at se hvad de laver, og høre hvad de tænker om emnet venner.

 

(C) I skoven bor der blandt andet to skovfogeder som kender alle skovens dyr. De passer godt på skoven, og de opfører tit teaterstykker sammen med dem. De elsker nemlig at omsætte skrevne ord, til en levende oplevelse som man også kan se, og ikke blot snakke om. Derfor har de bygget et lille teater af tømmer og ting fra skoven, med lidt hjælp fra skovens dyr.

 

(D) Lidt længere inde i skoven bor den gamle spillemand. Han sidder ofte på sin veranda med sin guitar og andre akustiske instrumenter, for han elsker at komponere og spille musik. Han kan synge om hvad som helst. Nogen gange synger han om solen, om regnen, om sneen, om jul, om blæst, om efterår, om at føle, og om at vokse, om at forundres af de små ting, og de store ting. Men han synger også tit om triste ting såsom sorg, død, tristhed, depression, kærestesorg, skilsmisse, savn, og lignende. Det hjælper nemlig altid at synge om ting som gør ham ked af det

Et eksempel på en af de sange som spillemanden synger, handler om regn, og hvordan den måske nok er våd og kold, men faktisk også kan føles dejlig, og gør meget godt:

Regn der frisker søens vand,

regn der pibler rundt i sand,

regn der renser luft og land,

regn der letter min forstand,

regn der nærer korn og mark,

regn på grus, på bænk, på bark.

regn der spejles i mit spejl,

 

(E) Spillemanden hjælper derfor tit med at sætte lyd til de ord som værten har skrevet, og de bevægelser som skovfogederne opfører. På denne måde dækker vi alle emnerne I Nabolaget ind, med både sindets tanker, øjets syn, og ørets hørelse, og vi sætter fokus på mange af de følelser som vi alle på et eller andet tidspunkt vil føle. Især de tidlige følelser som kan være meget svære for børn få kontrol over, og som rigtig mange voksne også har svært ved at håndtere. Vi stopper aldrig med at vokse og forberede os, og tænke, og være nysgerrige og forundrede. Så Nabolaget er for alle.

(F) I programmet medvirker der som sagt også gæster, både børn såvel som voksne. I disse gæsters selskab vi især sætte fokus på at nedrive fordomme og destruktive tanker, ved at vise hinanden som mennesker med følelser. Det kan være den gode fornemmelse af at være ærlig, gøre noget godt for andre, eller ved at udøve en hobby eller et talent. Allerede nu har Nabolaget sikret sig besøg af mange fantastiske kreative mennesker, der vil komme også snakke om deres talent, og inspirere seerne med deres passion.

(G) Den mest direkte inklusion af seerne vil være en kulisse som vi kalder for mindetræet. Dette er en speciel designet kulisse som er et smertelindrende sted, hvor vi deler og efterlader triste og destruktive tanker og tårer, og gennem lindringen kan gøre minder til glade tanker og tårer. På dette hvide mindetræ vil vi nemlig lade seerne mindes noget de føler tab og savn for. Alle, gæster såvel som seerne, vil kunne få deres mest værdifulde minder hængt op på mindetræet og således blive en del af ’Nabolagets’ fællesskab, og naturligvis afføder det en snak om følelserne bag. For det føles godt at snakke om sin sorg og dele den med andre, gør det ikke?

(G) Når alle de medvirkende i Nabolaget sammen har behandlet programmets emne i et samspil af ord, bevægelse, og lyd, vil værten sige tusind tak for den dejlige tid de har haft sammen, og tage hjem til sit hus. Her vil der blive samlet op på alt det som de har talt om, og er kommet frem til i programmet. Herefter siger værten farvel, og tager hjem til sit rigtige hjem i den virkelige verden. Som afmelding spilles en spillemandens sange, og man ser også hvordan alle de andre i Nabolaget tager hjem mens de vinker farvel, og forsikre alle om at de kommer tilbage igen.

 

Programmet slutter.

Inspirationskilden der hjalp millioner af børn

Nabolaget er inspireret af det amerikanske tv-program ’Mister Rogers Neighborhood’ der kørte over de amerikanske tv-skærme fra 1968-2001.

Mister Rogers Neighborhood er skabt af Fred Rogers (f. 1928), som også varetog rollen som værten Mister Rogers. Det var et lokalt produceret TV-program for børn og unge, med base i lokaler på TV-stationen WQED i Pittburgh, USA. Forskning fra blandt andet Ohio University of Zanesville og Loyola University Chicago har påvist, at ’Mister Rogers Neighborhood’ gennem mere end tre årtier hjalp millioner af amerikanske børn og unge med at styrke deres gode selvværd, selvkontrol, fantasi, kreativitet, nysgerrighed, anerkendelsen af mangfoldighed, samarbejdsevner, tålmodighed, og vedholdenhed, og det er ikke svært at forstå hvorfor. Der findes intet nuværende initiativ som minder om hverken Mister Rogers Neighborhood, eller vores eget ’Nabolaget’. Vores programmer er to vidt forskellige støbninger, men kerneværdierne er de samme.

Referencemateriale: